विदेशी मुद्राको कारोबार हुने शाखाहरु सम्बन्धी विवरण

सि.न. शाखाको नाम र ठेगाना सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क व्यक्तिको नम्बर सम्पर्क व्यक्तिको ई-मेल शाखाबाट हुने विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी कारोबार
१. सबै शाखाहरु (यहाँ Click गर्नुहोस्). (यहाँ Click गर्नुहोस्).
  1. नगद परिवर्त्य हुने विदेशी मुद्राको खरिद / बिक्री कारोबार
  2. नगद भा.रु. खरिद / बिक्री कारोबार
  3. नगद बाहेकका विदेशी मुद्राको खरिद / बिक्री कारोबार
लक्ष्मी बैंकका सबै शाखाहरुमा विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी कारोबार हुने जानकारी गराउँदछौं ।