थप विवरण

१० वर्ष देखी चल्ती नभएका खाताहरुको विवरण
चल्ती नभएका खाताहरुको विवरण - असार २०७९
चल्ती नभएका बन्द गरिएका खाताहरुको विवरण
पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाो
पुनरकर्जाको विवरण - पुष २०७९
सहुलियतपूर्ण कर्जाको विवरण - चैत्र २०७९
शेयरधनीले भुक्तानी लिन बाँकी लाभांश
लाभांश भुक्तानी लिन बाँकी शेयरधनीको सूची २०७८
दरहरु (पछिल्लो ३ वर्षको)
आधार दर
ब्याजदर अन्तर
ब्याज दर
अर्धवार्षिक प्रशिक्षणको विवरण २०७९-८०
अर्धवार्षिक प्रशिक्षणको विवरण - असार २०७९-८०