Year/MonthBase Rate(%)
2076
Magh10.07
Falgun9.92
Chaitra9.79
2077
Baishakh9.38
Jestha9.07
Ashad9.23
Shrawan8.58
Bhadra8.33
Ashwin8.09
Kartik7.87
Mangsir7.74
Poush7.24
Magh6.99
Falgun6.80
Chaitra6.79
2078
Baishakh6.72
Jestha6.69
Ashad7.08
Shrawan6.97
Bhadra7.07
Ashwin7.57
Kartik8.30
Mangsir8.64
Poush8.74
Magh8.80
Falgun9.30
Chaitra9.64
2079
Baishakh9.85
Jestha9.72
Ashad9.99
Shrawan10.02
Bhadra10.31
Ashwin10.66
Kartik10.86
Mangsir10.99
Poush11.37